Ochrana osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov


INTENZÍVNE DOUČOVANIE dbá na ochranu osobných údajov, ktoré nám odovzdávate v zmysle  nariadenia EÚ 2016/679 a zákona 18/2018 Z.z. NR SR. Je dôležité, aby ste vedeli, že osobné údaje, ktoré nám poskytujete, spracovávame zodpovedne, transparentne a bezpečne. Máte nárok požiadať o informácie o evidovaných osobných údajoch, ich opravu či výmaz v prípade ak sú udelené na základe Vášho súhlasu. 

Zabezpečenie Vašich osobných údajov

Prijali sme vhodné technické a organizačné opatrenia, aby sme Vaše údaje dostatočne chránili s ohľadom na závažnosť ich spracovania. K Vašim osobným údajom, ktoré sme od Vás získali, nemá prístup žiadna neoprávnená osoba a neodovzdávame ich bez Vášho súhlasu ďalším subjektom na ďalšie spracovanie, ak to nevyžaduje zákon alebo v prípade ochrany našich právnych záujmov.

Právo na informácie

Vaším právom je požiadať nás o informácie, aké osobné údaje a v akom rozsahu a na aký účel o vás spracovávame. Tieto informácie vám poskytneme zadarmo v lehote najneskôr 30 dní, v mimoriadnych situáciách najneskôr v lehote 90 dní. O predĺžení lehoty v mimoriadnych prípadoch Vás budeme včas informovať. Ak budete požadovať oznámenie informácií, ktoré o vás evidujeme, budeme najprv potrebovať overiť, že ste skutočne osoba, ktorej patrí táto informácia. Vo Vašej žiadosti uveďte dostatočnú identifikáciu Vašej osoby. V prípade potreby máme právo vyžiadať si doplňujúce informácie na Vašu identifikáciu. Naším právom je zamietnuť požiadavky na informácie, ktoré sú bezdôvodné, či sa neprimerane opakujú, prípadne ich získanie vyžaduje neprimerané úsilie alebo by boli ťažko získateľné (typicky zo záložných systémov, archiválií a pod.).

Aktualizácia údajov, právo na opravu

Pretože sa môžu osobné údaje v priebehu času meniť, budeme radi, ak nás informujete, že u Vás nastala zmena, tak aby sme vaše osobné údaje mali aktuálne a nedochádzalo k prípadným omylom. Podanie informácie o zmene údajov je potrebné na to, aby sme mohli riadne vykonávať svoju činnosť. S tým súvisí aj Vaše právo na opravu osobných údajov, ktoré o vás evidujeme. Ak zistíte, že naše údaje už nie sú aktuálne, máte právo požadovať ich opravu.

Námietky

Ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje nespracovávame v súlade s platnou legislatívou SR a Únie, máte právo vzniesť námietku a my následne preveríme oprávnenosť Vašej požiadavky. V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa spracovania Vašich osobných údajov sa na nás môžete obrátiť písomne na adrese INTENZÍVNE DOUČOVANIE, Borovicová 51, 900 27 Bernolákovo alebo na mail: fakturaciaintenzivne@gmail.com

Informujeme Vás, že Vaším právom je obrátiť sa tiež s námietkou proti spracovávaným osobným údajom, ktoré o Vás spracovávame na
Úrad na ochranu osobných údajov
Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27

Právo na výmaz

Ak ste nám niekedy udelili súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, máte právo ho kedykoľvek odvolať a my údaje, ktoré spracovávame výhradne na základe Vášho súhlasu, máme povinnosť vymazať. Právo na výmaz sa nevzťahuje na spracovávané údaje v rámci povinnosti plnenia zmluvy, zákonných dôvodov či oprávnených záujmov. Ak sú niektoré Vaše údaje uchovávané v záložných systémoch, ktoré automatizovaným spôsobom zaisťujú odolnosť všetkých našich systémov a plnia funkciu ochrany straty dát pre prípady havárií, nie je v našich silách vymazať tieto dáta aj zo záložných systémov a nezriedka to nie je ani technicky uskutočniteľné. Tieto dáta nie sú ďalej nijako aktívne spracovávané a nebudú slúžiť na ďalšie účely spracovania.

Súbory cookie

Informujeme Vás, že pri návšteve našich webových stránok, využívame technológie na zhromažďovanie a ukladanie informácií pomocou súborov cookie do Vášho zariadenia. Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré nikam neodosielame, ani ich nijako nespracovávame. Súbory cookie nezhromažďujú žiadne Vaše osobné údaje, bez týchto súborov však nedokážeme zaistiť plnohodnotnú funkčnosť webových stránok.

Analýza a štatistiky

Webové stránky monitorujeme a analyzujeme pomocou analytických služieb. Žiadne z údajov, ktoré pomocou tejto služby analyzujeme nie sú Vašimi osobnými údajmi. Pomocou tejto služby zisťujeme návštevnosť a geografické údaje, informácie o prehliadači a operačnom systéme, z ktorého na naše webové stránky pristupujete. Všetky tieto informácie využívame na marketingové účely, na účely ďalšieho zlepšovania webových stránok a obsahu a tiež na účely právnej ochrany, prípadne iných oprávnených záujmov.

Spracovanie Vašich osobných údajov

Prostredníctvom objednávkového formulára na našej stránke spracovávame Vaše osobné údaje na nasledujúce účely:

Právny titulPlnenie zmluvy 
Osobné údajeMeno a priezvisko zákonného zástupcu,
adresa bydliska,
telefonický kontakt, email,
meno a priezvisko žiaka, škola a trieda, email na žiaka.
Účel spracovaniaZaradenie a evidencia žiaka v kurzu
Doba spracovania

Po dobu aktuálneho školského roka, v ktorom žiak navštevuje kurzy

Právny titulZákonná povinnosť 
Osobné údajeMeno a priezvisko zákonného zástupcu,
adresa bydliska,
telefonický kontakt, email,
meno a priezvisko žiaka, škola a trieda,
číslo bankového účtu
Účel spracovaniaÚčtovná evidencia
Doba spracovania

Po dobu 10 rokov od podania daňového priznania za príslušný rok.


  


Máte záujem o INTENZÍVNE DOUČOVANIE?
Vyplňte rýchly formulár a príhláste sa na kurz v termíne, ktorý vám vyhovuje.

Adresa: Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava, vstup do budovy na rohu Vajnorskej a Družstevnej ulice

Kontakt: 0905 81 52 91, kontakt@intenzivne.sk

Mgr. Ľubica Kuboňová - Intenzívne doučovanie

Adresa
Vajnorská 8/A
831 04 Bratislava
vstup do budovy na rohu Vajnorskej a Družstevnej ulice
Kontakt
0905 81 52 91
kontakt@intenzivne.sk

Mgr. Ľubica Kuboňová - Intenzívne doučovanie

Adresa
Vajnorská 8/A
831 04 Bratislava
vstup do budovy na rohu Vajnorskej a Družstevnej ulice
Kontakt
0905 81 52 91
kontakt@intenzivne.sk

Právne informácie

Mgr. Ľubica Kuboňová - Intenzívne doučovanie